Algemene Voorwaarden

Wanneer je een bestelling plaatst ga je akkoord met de algemene voorwaarden van www.beconfident.be. Lees deze verkoopsvoorwaarden aandachtig alvorens je bestelling te plaatsen en bewaar een kopie hiervan voor toekomstig gebruik. Het is aangeraden een exemplaar uit te printen ter informatie.

Uw Gegevens

a.Wanneer je je registreert op www.beconfident.be, je een email adres invoert en paswoord kiest, ben je verantwoordelijk voor alle sessies en transacties die met deze account gemaakt worden. Je paswoord is vertrouwelijk en wordt best niet met anderen gedeeld. Het is aangeraden je paswoord direct te wijzigen wanneer je vermoedt dat het gecompromiteerd is.

b.Wanneer je gegevens wijzigen, zoals bijvoorbeeld het adres gelinkt aan je krediet kaart, moet je zo snel mogelijk Beconfident Benelux op de hoogte stellen. Je kan je gegevens aanpassen door in te loggen op onze website en de nodige wijzigingen door te voeren.

c. Beconfident voldoet aan de gestelde wetten en verkoopt geen producten aan minderjarigen. Door een order te plaatsen aanvaard je deze algemene voorwaarden en verifiëer je dat je 18 jaar of ouder bent.

Betekenis van "U", "Wij / Ons / Onze"

a. "U" betekent elke publieke persoon die deze website gebruikt of een bestelling plaatst.

b. "Wij / Ons / Onze" verwijst naar Beconfident Benelux BVBA, Drève du Prieuré 19, 1160 Oudergem

De onderlinge overeenkomst

a. Elk verkoopscontract gemaakt via deze website is met Beconfident Benelux, met maatschappelijke zetel in België, Drève Du Prieuré 19, 1160 Oudergem met BTW nummer BE0628.621.762

b. Wanneer je een bestelling plaatst op onze website on goederen aan te kopen stel je een 'aanbod tot aankoop' voor. Wij aanvaarden deze aankoop wanneer je een orderbevestiging van ons ontvangt via mail. Nadien krijg je een verzendings email die je op de hoogte stelt dat de goederen die je bestelt hebt verzonden zijn. De aanvaarding en gevormd contract worden geacht voltooid te zijn, dit wordt aan U gecommuniceerd via de bevestigings-email., ongeacht of U deze feitelijk ontvangt. Beconfident Benelux moet de volledige betaling ontvangen hebben alvorens een bestelling aanvaard, en het contract gevormd kan worden. Zodra de betaling ontvangen is zal U van Beconfident Benelux een bevestigings-email ontvangen op het email adres dat U bij registratie ingevoerd hebt. De bevestigings-email zal je naam, order nummer en totale prijs bevatten. De aanvaarding van je bestelling door Beconfident Benelux brengt een wettelijk bindend contract voort tussen beide onderhavige partijen volgens deze voorwaarden. Elke voorwaarde die U wenst to te voegen aan uw order maakt geen deel uit van onderhavige overeenkomst.

c. Beconfident Benelux BVBA is gerechtigd af te zien van elk contract in geval van duidelijke fouten of onjuistheden betreffende de producten op onze website. Indien een fout of onjuistheid ontdekt wordt betreffende de geadverteerde prijs van de goederen die U bestelt heeft alvorens het contract is gemaakt (zie punt b hierboven) zullen wij U zo snel mogelijk via mail op de hoogte stellen.

d. Deze website wordt meermaals daags geüpdate betreffende de voorraad. Wij doen alle inspanningen om de voorraad accuraat weer te geven op de website. doch willen wij benadrukken dat het louter om een indactie van de beschikbaarheid op het moment van de laatste update gaat.

Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

No Quibble Guarantee

Wij ondersteunen al onze producten met onze 100% klanttevredenheid garantie. We zijn erg trots op onze uitzonderlijk hoge kwaliteit producten.

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Wij zullen graag ruilen of aan te bieden terug te kopen van u items gekocht in de fout binnen 14 dagen na aankoop. Het enige wat we vragen is dat de producten werden gekocht van Beconfident Benelux B.V.B.A en zijn teruggekeerd in hun originele ongeopende verpakking op een verkoopbare toestand zijn.

Email: info@beconfident.be

Liability - Force Majeure

Beconfident Benelux B.V.B.A is niet aansprakelijk voor u voor het niet om goederen die u hebt besteld te leveren of enige vertraging in te doen of voor enige schade of gebreken aan geleverde goederen die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten haar redelijke controle.

Customer Support and Service

Op Beconfident Benelux Limited streven wij ernaar om de beste customer experience in onze industrie te bieden. Derhalve zal uw tevredenheid met onze service en producten altijd onze eerste zorg. Wilt u in contact kunt u contact opnemen met de klantenservice op te krijgen:

Email: info@beconfident.be

Toepasselijk Recht

Het contract tussen ons wordt geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, en het Belgische rechtbank is bevoegd om geschillen tussen ons op te lossen hebben.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

E-commerce and design by: Crealevant